Kwaliteitseisen

Om onze cliënten de best mogelijk zorg te kunnen bieden werken wij samen vele andere instanties en voldoen wij aan diverse kwaliteitseisen en keurmerken die vereist worden vanuit de centrale overheid, het zorgkantoor en de gemeenten.

De WBJV is gecertificeerd via de ISO 9001:2015. Dit betekent dat wij ons continu bezig houden met de kwaliteit van zorg en het verbeteren daarvan. Tevens is de zorgbrede governancecode geïmplementeerd en leggen wij jaarlijks verantwoording af over bijvoorbeeld onze klachtenregeling, medezeggenschap en het jaarverslag. Bij de verschillende gemeenten waarmee contracten zijn afgesloten, worden tussentijdse kwartaal- en managementrapportages aangeleverd. Daarnaast hebben wij een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Gedragscode Beschermd Wonen Twente en is dit keurmerk toegekend aan WBJV. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de WBJV.

Minimaal één keer per drie jaar laten wij een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Benieuwd naar de uitkomsten hiervan? Neem dan contact met ons op.

Mocht u desondanks toch een klacht hebben over onze werkwijze, dan verwijzen u naar ons klachtenreglement en de onafhankelijke klachtencommissie waarbij wij aangesloten zijn (www.degeschillencommissie.nl).

Vertrouwenspersoon

Binnen de WBJV is een vertrouwenspersoon aanwezig. Dit is Mieke Gondrie.

Met haar kun jij in gesprek, wanneer jij over bepaalde persoonlijke zaken en privé omstandigheden wilt praten. Mieke is een betrouwbaar en onafhankelijk persoon die informatie niet verder doorgeeft aan de WBJV, maar het met jou samen gaat onderzoeken.

Bij persoonlijke zaken en privé omstandigheden kun jij denken aan uiteenlopende dingen op het gebied van discriminatie, angsten en zorgen, zelfcontrole, agressie, seksuele geaardheid en seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik.

Mieke behandeld iedere melding zeer serieus. Zij kan er voor zorgen dat indien gewenst maatregelen worden getroffen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat alle informatie strikt vertrouwelijk, serieus en zoveel mogelijk anoniem behandeld zal gaan worden.

Wanneer jij contact wil opnemen met Mieke, dan kun jij haar telefonisch en/of per mail bereiken:

Mieke Gondrie ,  06-82605478 ,  vertrouwenspersoon@wbjv.nl

Daarnaast is sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid  en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.

Karlijn Pomp is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan WBJV is gekoppeld. Karlijn is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk WBJV.

Karlijn is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer
06 – 15 61 56 19  en via emailadres: k.pomp@hetlsr.nl. Mocht u haar niet kunnen bereiken kan u ook bellen met 088-20 15 900.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Jaarverslag 2017 kwaliteitskader GHZ 29-5-2018

Jaarverslag 2018 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

Jaarverslag 2019 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

Jaarverslag 2020 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022