Kwaliteitseisen


Om onze cliënten de best mogelijk zorg te kunnen bieden, zetten wij ons continu in voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten. De WBJV voldoet aan diverse kwaliteitseisen en keurmerken die vereist worden vanuit de centrale overheid, het zorgkantoor en de gemeenten. 

De WBJV is gecertificeerd volgens en in het bezit van het keurmerk ISO 9001:2015. Tevens voldoen wij aan de Gedragscode Beschermd Wonen Twente, de vereisten van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en hebben wij de zorgbrede Governancecode 2017 geïmplementeerd. Daarnaast leggen wij jaarlijks verantwoording af over onze klachtenregeling, cliëntmedezeggenschap, zorgactiviteiten, financiën en kwaliteit van zorg, onder andere middels jaarverslagen en managementrapportages. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de WBJV. 

Cliënttevredenheid en -medezeggenschap 

In het kader van bovengenoemde kwaliteitseisen laten wij één keer per twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Bij de laatste meting (eind 2021) ontving de WBJV een gemiddelde scoorde van 8,0 voor beschermd wonen en een 8,7 voor ambulante begeleiding. Benieuwd naar de details? Neem dan contact met ons op. De medezeggenschap van cliënten is binnen de WBJV georganiseerd via een cliëntenraad die elk kwartaal bij elkaar komt.  

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon 

Zoals vastgelegd in onze interne klachtenprocedure kan elke jongere die bij de WBJV begeleid wordt en/of woont, een klacht indienen bij de Manager Algemeen. Hierbij kan je denken aan ontevredenheid over de dienstverlening of handelswijze van de WBJV, maar ook over zaken zoals verbaal, psychisch en/of fysiek geweld; ongewenste intimiteiten zoals seksuele intimidatie en seksueel misbruik; en/of pestgedrag of discriminatie door medewerkers of het management van de WBJV.  

Mocht een jongeren over zijn/haar klacht liever in gesprek gaan met iemand buiten de organisatie, dan kan deze contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, Mieke Gondrie. Mieke kan de jongeren ook informatie geven over hun rechten en plichten als cliënt. 

Mieke is een onafhankelijke klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon die informatie niet doorgeeft aan de WBJV, maar de klacht samen met de jongere(n) en strikt vertrouwelijk gaat onderzoeken. 

Mieke behandelt vragen en klachten zeer serieus, waarbij alle meldingen anoniem worden geregistreerd en geanalyseerd. Zij kan er samen met de jongere(n) voor zorgen dat, indien gewenst, bepaalde maatregelen ter verbetering worden getroffen. Er zijn hieraan voor jongeren geen kosten verbonden. 

Wanneer je bij ons begeleid wordt en/of woont en contact wilt opnemen met Mieke, dan kun je haar telefonisch en/of per mail bereiken: Mieke Gondrie, 06 – 8260 54 78, info@gripopconflict.nl

Alle klachten worden binnen 6 weken behandeld.

Indien je als jongere niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door ofwel de Manager Algemeen, ofwel Mieke, dan kan contact worden opgenomen met de onafhankelijke klachtencommissie Geschillencommissie Zorg Algemeen. 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening en/of hun vertegenwoordigers het niet mee eens zijn (“gedwongen zorg”), terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de betreffende cliënt noodzakelijk is.  

Bij vragen of onvrede over onvrijwillige zorg kunnen cliënten, familieleden en/of andere vertegenwoordigers contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon. Per 1 april 2023 is Tanja Pluimers de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon die in het kader van de Wzd aan de WBJV is gekoppeld. Zij is werkzaam bij het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). 

Heeft u een vraag of een klacht over onvrijwillige zorg bij de WBJV? Neem dan gerust contact op met Tanja. Uw vraag of klacht is bij haar welkom en veilig. Tanja is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 06 – 1561 56 19 en via het emailadres: t.pluimers@hetlsr.nl. Mocht u haar niet kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met 088 – 2015 900. 

Jaarrapportage kwaliteitskader GZ 

In het kader van het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (GZ), welke toegespitst is op de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, stelt de WBJV jaarlijks een kwaliteitsrapport op. Deze wordt aangeleverd aan Zorginstituut Nederland en tevens op de website van de WBJV gepubliceerd. Zie hieronder de jaarrapportages vanaf 2017: