Voor wie?


Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen in het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheids-stoornissen.

Bij ons woont iedere jongere – op vrijwillige basis – in een beschermde woonomgeving met 24 uur per dag toezicht en/of bereikbaarheid van de begeleiding. De begeleiding en activiteiten zijn erop gericht de zelfredzaamheid van de jongere te vergroten en deze in staat te stellen te participeren in de samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij emotionele en sociale problemen, dag- en nachtritme, passende dagbesteding, huishouden, (persoonlijke) hygiëne, financiën en administratie en motivatie. Daarnaast worden cliënten ondersteund op het gebied van identiteitsontwikkeling en gezonde seksuele ontwikkeling. De WBJV biedt ondersteuning bij het leren nemen van verantwoordelijkheden, het hebben van een adequate emotieregulatie en het toepassen van effectieve coping strategieën.  

Binnen de WBJV wordt voor iedere cliënt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld in overleg met de cliënt, en eventuele andere betrokkenen als ouders, (gezins)voogd en jeugdreclassering. Maandelijks worden de persoonlijke doelen door de persoonlijk begeleider met de cliënt geëvalueerd. De werk- en denkwijze is cliënt- en ontwikkelingsgericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het sociaal competentie-model als methodiek. De volgende kernwaarden worden gehanteerd: individuele benadering, huiselijkheid, vertrouwen, veiligheid en het benutten van kansen. 

De WBJV heeft een lange adem met betrekking tot het zorgproces, waarbij de cliënt meerdere kansen krijgt. De samenwerkingsrelatie tussen de cliënt en het zorgteam van de WBJV is gebouwd op open communicatie, het stellen en handhaven van duidelijke en realistische grenzen, het op de hoogte zijn van wat zich afspeelt in het leven van de cliënt en diens netwerk, en het laten opdoen van positieve ervaringen door de cliënt. 

Voor meer informatie over indicaties en/of beschikkingen klik hier.

Woonlocaties 

De WBJV heeft de beschikking over verschillende woonlocaties, gevestigd in de gemeenten Oldenzaal, Hengelo en Enschede. De woonlocaties staan doorgaans midden in een woonwijk, waardoor de cliënten onderdeel blijven/opnieuw onderdeel worden van de maatschappij en in een veilige omgeving met ondersteuning kunnen oefenen met het functioneren/integreren in de maatschappij. Er zijn twee soorten woonvormen beschikbaar. De eerste woonvorm betreft 24-uurs begeleid wonen waar onze cliënten de beschikking hebben over een eigen studio met eigen badkamer en keuken. De andere woonvorm betreffen trainingshuizen. Hier hebben onze cliënten een eigen slaapkamer en delen zij de algemene voorzieningen (keuken, badkamer) met huisgenoten. 

Contra-indicaties

Er zijn een aantal redenen waardoor jongeren niet door WBJV begeleid kunnen worden. Dit geldt voor jongeren die:

 • Een ernstige lichamelijke beperking hebben en daardoor geringe zelfredzaamheid;
 • Volledig afhankelijk zijn van woonbegeleiding bij hulp en/of begeleiding van persoonlijke verzorging en/of hygiëne;
 • Primair medische zorg nodig hebben;
 • Niet in staat zijn hun eigen medicatie te beheren;
 • Primair verslavingszorg of psychiatrische hulpverlening binnen de specialistische GGZ nodig hebben;
 • Afhankelijk zijn van harddrugs of handel in harddrugs;
 • Ernstige beperking hebben in de agressie- en emotieregulatie;
 • (In)direct betrokken zijn bij (rand)criminele activiteiten;
 • Eén of meerdere kinderen hebben en die in dezelfde woning moeten wonen;
 • Willen samenwonen met een partner binnen een trainingshuis en/of 24-uurs verblijf;
 • In verwachting zijn van een kind;
 • Handelingen behoeven die vallen onder voorbehouden en risicovolle behandelingen volgens de Wet BIG;
 • Vrijheid beperkende maatregelen behoeven die vallen onder de Wet Zorg en Dwang.

Wettelijke kaders en regio’s

De WBJV levert begeleiding en behandeling binnen de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (waaronder Beschermd Wonen), Wet Langdurige Zorg (WlZ) en Zorgverzekeringswet (basis en specialistische GGZ) in de regio’s Twente en IJsselland (laatstgenoemde alleen Jeugdwet). Afhankelijk van de van toepassing zijnde wetgeving (oftewel de indicatie en benodigde zorg) kan het soms zijn dat je als cliënt huur aan de WBJV of een eigen bijdrage aan het CAK moet betalen.